Wettelijke Mededeling van Intimate Health:
 
Deze website is eigendom van Intimate Health 

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur  (GMT+1)
Telefoonnummer: +31 (0) 85 4011005
E-mailadres: service@intimatehealth.nl

Ondernemingsnummer: 69251665 KVK Gelderland

BTW identificatienummer: NL8578.02.896.B.01

Rabobank
IBAN: NL07 RABO 0321 5090 48
BIC/ SWIFT: RABONL2U

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.intimatehealth.eu en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Intimate Health is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Aankoop en Betaling
De overeenkomst tussen Intimate Health en als koper komt tot stand op het moment dat u de door Intimate Health gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Intimate Health behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige bestellingen.

Intimate Health bevestigt altijd de aankoop en betaling per e-mail. Wanneer er nog geen betalingsbevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Intimate Health geschiedt vooraf of bij ontvangst van de bestelling via de IDeal. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Betaling verloopt via Mollie. Om een veilige online betaling en de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
In geval van niet tijdige betaling is Intimate Health bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De Algemene Voorwaarden, het Privacy Beleid en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de door de klant gekozen taal van de website.
 
Levering en Levertijden
Alle door Intimate Health genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Intimate Health bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Intimate Health schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij gebreke van een andersluidende afspraak geldt een levertermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig. Intimate Health is gerechtigd om verkochte zaken in gedeelten te leveren.
 
Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Intimate Health is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de informatie van het aanbod binden de ondernemer niet.

Enkel producten die we effectief op voorraad hebben worden op de website getoond. Intimate Health doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen; toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve voorraadgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Intimate Health u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. De producten aangeboden door Intimate Health voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Intimate Health op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Intimate Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 
Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren
Koper heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Indien de Koper de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Koper dit binnen de bedenktijd aan Intimate Health te melden door middel van het invullen van het elektronische downloadbaar modelformulier, via het elektronische formulier in het beveiligde gedeelte van uw persoonlijke account, of u stelt Intimate Health op een andere ondubbelzinnige wijze op de hoogte van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden.
De Koper dient de Producten binnen dertig (30) dagen na het ontbinden van de Overeenkomst te retourneren naar Intimate Health retouradres vermeld onder sub 8. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van goederen:

  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
  • De Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Indien de Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Koper de Overeenkomst met Intimate Health ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Intimate Health deze betalingen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Koper terugbetalen via de door de Koper gebruikte betaalwijze.
  • Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Intimate Health schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de - - Koper te wijten is of anderszins voor risico van de Koper komt, zal Intimate Health de Koper hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Intimate Health heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

Retouradres: Intimate Health, Bijsterhuizen 3151, 6604 LV Wijchen, Nederland

Gebreken
De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen direct na de levering te onderzoeken of de kwaliteit, kleuren, maten en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken, discrepanties of manco’s betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk of telefonisch aan Intimate Health te worden gemeld.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Intimate Health mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Intimate Health.
 
Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Intimate Health geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Intimate Health niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Intimate Health heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Intimate Health haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Intimate Health opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Intimate Health niet mogelijk is langer duurt dan 30 kalenderdagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent. Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Intimate Health of rechthoudende derden.
 
Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen 48 uren na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Intimate Health behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen. Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar service@intimatehealth.nl.
 
Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Intimate Health, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Intimate Health levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Intimate Health de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Intimate Health kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Intimate Health geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Intimate Health kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Intimate Health verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.